За нас

Издавач:
КУКОМ дооел – Скопје

Главен и одговорен уредник:
Благоја Дрнков

Графички уредник:
Филип Даскаловски

Постојани соработници:
Агрон Сулејман
Зоран Коцев
Сашо Наумовски
Андријан Трипунов

Маркетинг:
Благоја Дрнков
Наташа Спасовска

Адреса на редакцијата:
„Коста Шахов“ 6-1/1
1000 Скопје

 

Сите права задржани. Ниту еден дел, текст или фотографија не смее да се репродуцира или дистрибуира на било кој начин или на било кој јазик, без претходна согласност од редакцијата на
Г и Т.

 

Г и Т е тромесечна ревија.

www.g-t.com.mk

☎ 02 3223 531

Специјализирано списание за градежништво и транспорт